Om uppdraget

Länsstyrelserna har genom länsstyrelseinstruktionen sedan ett antal år i uppdrag att förenkla för företag. Regeringen satsar under de kommande åren på att fördjupa uppdraget för länsstyrelserna, liksom för andra myndigheter i sin strävan att förenkla för företagen. Under 2011 till 2014 ska länsstyrelserna gemensamt arbeta för att förenkla för företagen på länsnivå.

Syftet med insatserna ska vara att förenkla företags myndighetskontakter och därmed bidra till regeringens mål om en märkbar positiv förändring i företagens vardag, så att tid kan frigöras till nya idéer, utveckling och tillväxt.

Länsstyrelsen i Kronoberg har fått uppdraget att samordna arbetet. I det uppdraget ingår att fungera som en kontaktpunkt mellan de olika länsstyrelserna och gentemot övriga myndigheter och Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Läs mer om uppdraget i den separata uppdragsbeskrivningen från regeringen.

Bakgrund

Majoriteten av alla företag har regelbundna kontakter med myndigheter på lokal och regional nivå vid tillsyn och tillämpning av lagar och regler.

Det har i olika sammanhang uppmärksammats att myndigheter på lokal och regional nivå ibland brister i förståelsen för företagens villkor och vad som är viktigt för företagen i handläggning av enskilda ärenden.

Företagen upplever också att bristande service och kommunikation samt skillnader mellan länsstyrelsers och kommuners regeltillämpning är ett problem.

Fyra prioriterade områden…

Under 2010 enades samtliga länsstyrelser om att det är fyra områden inom sina verksamheter där förenkling är särskilt angelägen:

  • Företagsstöd och stöd till landsbygdsutvecklingsåtgärder
  • Prövning av miljöfarlig verksamhet
  • Myndighetsutövning i samband med fornminnen
  • Stöd till Jordbruket enligt EG:s förordning

I nuvarande uppdrag ingår att säkerställa att valda områden överensstämmer med de områden som företagen anser mest angelägna att förenkla inom.

 

… eller ett bredare perspektiv?

Under samordningsuppdragets första år fick vi in 184 förslag till förenklingar. Förslagen kommer från landets länsstyrelser, strategiska samtal med företag, kundundersökningar och Näringslivets regelnämnd (NNR). De flesta förslagen har inte enbart bäring på de fyra prioriterade områdena, utan är snarare generella för länsstyrelserna. Förslagen handlar främst om bemötande och handläggningstider, men också om tydlig kommunikation, service, tillgänglighet, regler och ledarskap. Utifrån detta anser vi att de fyra prioriterade områdena inte är mest angelägna att förenkla inom. För att visualisera den komplexa verklighet och de faktorer som påverkar länsstyrelsernas arbete med att förenkla för företag, har vi tagit fram en modell med formella, kulturella och strukturella faktorer. Förenkla på riktigt handlar inte enbart om regelförenkling. Som modellen beskriver ser vi uppdraget i ett vidare perspektiv.

 

Sedan Kronoberg fick samordningsuppdraget i juni 2011 har tre delrapporter lämnats till Näringsdepartementet. Ta gärna del av dem!