Behovsanalys – företagare

Under hösten har vi fått hjälp av Transformator Design att genomföra en behovsanalys. Det handlar inte om att fråga vad företagen vill ha, utan om att förstå vad företagen behöver. Under djupintervjuer på omkring 1 h, har Transformator uppmuntrat till berättande och lyssnat efter vad som egentligen är viktigt för företagaren. Genom varför-frågor identifieras de bakomliggande faktorerna till deras svar snarare än folks åsikter. De frågar helt enkelt till de uppnår en mättnad, till de får samma svar och tankar om och om igen. Det gör att antalet intervjuer inte behöver bli så många. I det här fallet räckte det med 23 intervjuer av den ”bank” på 250 företagare som fyra län (Skåne, Västra Götaland, Värmland och Västerbotten) hjälpt oss att ta fram.

Huvudinsikter

Utifrån samtalen med företagarna kom Transformator fram till sju huvudinsikter – fem utmaningar och två styrkor. Utmaningarna handlar om information, tolka och förstå, vänta på besked, relationen med handläggaren och hur vi arbetar olika i olika län. Styrkorna handlar i sin tur om konstruktiv tillsyn och samarbete som gynnar både länsstyrelsen och företagaren. En grundlig genomgång av utmaningarna samt vilka konsekvenser de kan leda till finns i presentationen.

Behovsgrupper

Insikterna var i sin tur underlag till fyra behovsgrupper. En behovsgrupp är en gruppering människor som har liknande beteende, attityd, behov och krav i kontakten med länsstyrelsen. En person kan röra sig mellan de olika grupperna beroende på situation och förutsättningar. Vilken grupp man tillhör beror på hur erfaren eller oerfaren företagaren är, vilken kunskap man har inom sitt verksamhetsområde samt hur stort eller litet behov man har av stöd och bekräftelse för att kunna gå vidare i sitt ärende. De fyra grupperna är; den självgående, den invande, den osäkre och partnersökaren. Behovsgrupperna beskrivs närmre i materialet.

Tre utvecklingsområden

Slutligen hjälpte Transformator oss med att ta fram tre utvecklingsområden som de ser att länsstyrelserna behöver arbeta vidare med. Dessa är tillgänglighet, enhetlighet och partnerskap. Även dessa områden finns presenterade i materialet.

 

Vi kommer självklart arbeta vidare med behovsanalysens resultat, där en viktig del är att förankra det i olika nätverk och projektgrupper, länsrådsgruppen och bland landshövdingar.

 

Ett stort tack till Transformator och till arbetsgruppen som vi knöt till arbetet. Här fanns representanter från de fyra deltagande länen men också från andra länsstyrelsegemensamma projekt.

  • Anne Kammenhed/Maria Smeds Engström, Skåne
  • Anders Lind, Västra Götaland
  • Ingrid Tilly, Värmland
  • Magnus Langendoen, Västerbotten
  • Ewelina Axell, Jönköping
  • Fredrik Andersson, Värmland
  • Therese Lundgren, Kronoberg
  • Maria Nilsson, Kronoberg
  • Carin Karlsson, Kronoberg

Ta gärna del av behovsanalysen i sin helhet!

Arkiverat under: Genomförda aktiviteter - ,
Skrivet av:

Förenkla för en märkbart positiv förändring i företagens vardag – mer tid till nya idéer, utveckling och tillväxt.

Förenkla på riktigt