Förenkla jordförvärvslagen

Efter ett initiativ från länsstyrelsernas landsbygdsdirektörer har vi tillsammans med dem tagit fram ett förslag till förenkling i jordförvärvslagen. Syftet är naturligtvis att förenkla för företag. Förslaget överlämnades till Näringsdepartementet den 2 maj 2013 i samband med vår presentation av delrapporten 2013. 

 

Jordförvärvslagen – förslag till förändring

Ett av jordförvärvslagens främsta syfte är att bevara balansen i markägandet mellan fysiska och juridiska personer. Kortfattat handlar det om att begränsa juridiska personers möjlighet att förvärva jordbruks- och skogsmark. Syftet med detta är i sin tur att främja sysselsättning och bosättning i glesbygd.

Juridiska personer

Om en juridisk person vill köpa en jordbruksfastighet ska det prövas i enlighet med jordförvärvslagen. Om summan för köpet överstiger 10 mkr ska dessutom Jordbruksverket fatta beslut om den juridiska personen får köpa fastigheten. 

Fysiska personer

Även fysiska personers köp av jordbruksfastigheter ska prövas enligt jordförvärvslagen, om fastigheten inte ligger i ett så kallat friområde. Då prövas köpet inte.

Om fastigheten däremot inte ligger i ett friområde, utan i glesbygd enligt särskild definition för jordförvärvslagen, prövas köpet. Syftet är att gynna bosättning och sysselsättning extra i dessa områden.

Förslag till förändring

Att det finns begränsningar och ramar för juridiska personer fyller en viktig funktion. På så vis kan t ex stora företag med – oftast – större finansiella möjligheter än mindre företag och fysiska personer inte förvärva all mark i ett område. Den i lagen efterfrågade balansen finns därmed, vilket är en förutsättning för en levande landsbygd med flera aktörer.

Däremot finns det anledning att ifrågasätta om fysiska personers köp av jordbruksfastigheter ska prövas i hela landet. Statistik för hela landet visar att endast 3 av 1526 ärenden för ansökningar i glesbygd från fysisk person avslogs 2012. En klar majoritet av Länsstyrelsernas landsbygdsdirektörer föreslår därför genom Förenkla på riktigt att förvärvstillstånd för fysiska personer bör avskaffas med anledning av: 

  • Byråkratin. Länsstyrelsens handläggning minskar, liksom osäkerheten för den fysiska personen och dennes möjlighet att förvärva en fastighet. Även byråkrati hos sökande, mäklare och inskrivningsmyndighet minskar.
  • Få prövningar får avslag. Det gör att handläggningen och all den tid det tar för den fysiska personen och länsstyrelsen kan kännas som bortkastad tid.
  • Slipper avgift. Att söka tillstånd för en fysisk person kostar idag 3 700 kr. Tas kravet på förvärvstillstånd bort för fysiska personer försvinner givetvis avgiften och administrationen runt det.

Observera att lagen även fortsättningsvis bör tillämpas för fysiska personer inom vissa speciellt utpekade områden, t.ex. omarronderingsområden. Även juridiska personers förvärv bör prövas fortsättningsvis i hela landet.

Konsekvensanalys

Det är viktigt att en förändring av lagstiftningen för fysiska personer föregås av en konsekvensanalys med koppling till lagens syfte för att se om huruvida och i vilken omfattning lagens existens får säljare att agera i enlighet med syftet med lagen. Om analysen visar att det finns skäl att behålla lagen för fysiska personer i norra Svealand och Norrland bör detta övervägas.

Bilaga: Jordbruksverkets sammanställning över landets Jordförvärvstillstånd, bifall och avslag 2012

Förslaget som pdf.

Förslaget är undertecknat av Kristina Alsér, landshövding i Kronobergs län samt Stefan Carlsson, landsbygdsdirektör i Kronobergs län.

Arkiverat under: Blogginlägg - , ,
Skrivet av:

Förenkla för en märkbart positiv förändring i företagens vardag – mer tid till nya idéer, utveckling och tillväxt.

Förenkla på riktigt